Mötesformalia

Rösträtt - Rösträtt på sektionsmötet har ordinarie medlemmar av K-sektionen
Justeringsperson tillika rösträknare - Person som räknar röster under omröstningar under mötet, samt justerar protokollet tillsammans med talman och sekreterare så att det stämmer överens med vad som hände under mötet.
Adjungera - Att ge icke-ordinarie medlem närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. Dvs de får närvara, uttala sig och komma med förslag på mötet. Adjungerade har yrkanderätt.
Yttranderätt - Får lov att säga saker under mötet.
Yrkanderätt - Får lov att yrka under mötet (se förklaring för ordet ”yrkande”).
Ajournera - Att skjuta upp det pågående mötet. (Till ny dag eller till senare tid pga paus)
Yrkande - Ett beslutsförslag som mötet skall ta ställning till.
Ändringsyrkande - Ett förslag om att ändra i ett befintligt förslag.
Motion - Förutskickat förslag som mötet skall ta ställning till. Inskickat av medlem.
Proposition - Förutskickat förslag som mötet skall ta ställning till. Inskickat av sektionsstyrelsen.
Talarlista - Talmannen för talarlista för att hålla koll på i vilken ordning folk har begärt, och därmed ska få, ordet. Ordningsfråga, sakupplysning och replik bryter talarlistan och hamnar direkt ”först i kön”.
Acklamation - Att rösta via acklamation innebär att talmannen ställer två förslag åt gången emot varandra och mötesdeltagare med rösträtt svarar ”ja” på det förslaget som de röstar för. Man säger aldrig ”nej” vid en omröstning. Det kan handla om två olika förslag (t.ex. A mot B) eller bara ett förslag (t.ex. A) mot avslag.
Handuppräckning - Att rösta via handuppräckning innebär att talmannen ställer två förslag åt gången emot varandra och mötesdeltagare med rösträtt räcker upp handen på det förslaget som de röstar för. Det kan handla om två olika förslag (t.ex. A mot B) eller bara ett förslag (t.ex. A) mot avslag.
Votering! - Vid omröstning med acklamation så avgör talmanspresidiet vilket förslag som får flest röster. Om man tycker att omröstningen var jämn eller att talmanspresidiet hört fel så utropar man: ”Votering!”. Då kommer omröstning att ske via handuppräckning och rösträknarna kommer att avgöra hur många röster varje förslag fått. Votering måste begäras innan talmannen klubbat beslutet, dvs slagit klubban i bordet.
Sluten votering - Att rösta via sluten votering innebär att talmannen ställer två förslag åt gången emot varandra och mötesdeltagare med rösträtt skriver det förslaget som de röstar för. Används framför allt vid personval.
Streck i debatten - Kan begäras av alla med yrkanderätt. Vid beslut om streck i debatten får alla med yttranderätt skriva upp sig på talarlistan. Talmannen drar därefter ett streck i talarlistan och sedan får ingen skriva upp sig igen innan mötet går till beslut. Detta kan användas när mötet tycker att debatten går runt i cirklar. Streck i debatten utgör en ordningsfråga (se förklaring för ordet ”ordningsfråga”).
Provvotering - Kan begäras av alla med yrkanderätt. Vid en provvotering röstar man först via acklamation och om det är lika då så sker omröstningen via handuppräckning. Detta resultat är inte giltigt utan används för att ge mötet en bild av hur läget ligger i frågan som diskuteras. Kan användas för att förkorta debatten om det är ett fåtal som diskuterar för eller emot en fråga.
Ordningsfråga - Har man en fråga som gäller mötets förfarande så kan man avbryta talarlistan genom att räcka upp handen, säga ”ordningsfråga” och framföra sin ordningsfråga. Streck i debatten, provvotering, ajournering av mötet samt direkta frågor till talmannen angående mötet är exempel på ordningsfrågor.
Sakupplysning - Kommer det fram en fråga under mötet som man vill ha besvarad så kan man begära en sakupplysning. Efterfrågandet av en sakupplysning kan dock endast göras då man själv har ordet. Den som känner att man har koll på frågan får då kortfattat svara på denna, genom att räcka upp handen och säga ”sakupplysning”, utan att ställa sig på talarlistan.
Sakfråga - Sakfråga är den frågan man diskuterar, inget annat. Man kan alltså inte räcka upp handen och bryta talarlistan genom att säga ”sakfråga”, utan man måste vänta tills man får ordet via talarlistan.
Replik - Replik kan begäras, genom att räcka upp handen och säga ”replik”, om någon nämnt ditt namn och du vill kommentera det. Används oftast för att svara på konkreta frågor som ställts till specifika personer.
(Åter-)remiss - Skickar tillbaka förslaget (t.ex. en motion) till den som skrev det.
Jämkning - Drar tillbaka sitt förslag till förmån för ett annat.
Enkel majoritet - Mer än hälften av röstberättigade röstar för ett förslag.
Kvalificerad majoritet - Minst 2/3 av röstberättigade röstar för ett förslag.
Absolut majoritet - Alla närvarande röstberättigade röstar för ett förslag.